تبلیغات
ناگفته های رویا - آموخته ام که....

ناگفته های رویا

آموخته ام که همیشه کسی هست که به ما احتیاج داره
آموخته ام که هیچ وقت هیچ وقت قضاوت نکنم
آموخته ام که انسان های بزرگ هم اشتباه می کنند
آموخته ام که همیشه همیشه بخندم
آموخته ام که هرگز نگذارم کسی عصبانیتم را ببیند
آموخته ام که به انسان ها مانند سکوی پرتاب نگاه نکنم
آموخته ام که هر گاه که ترسیده ام شکست خورده ام
آموخته ام که غرور انسان ها را هرگز نشکنم
آموخته ام که هرگز وابسته ی کسی نباشم
آموخته ام که زمان زیادی لازم است تا من به آن شخصی تبدیل شوم که آرزویش را دارم
آموخته ام که یا تو رفتارت را کنترل میکنی یا رفتار تو را کنترل می کنند
آموخته ام که گاهی اوقات از کسانی که انتظار دارم در هنگام شکست مرا یاری کنند سخت ترین ضربه را خواهم خورد
آموخته ام که گاهی اوقات حق دارم عصبی شوم اما این حق را ندارم که ظالم و ستم کار باشم
آموخته ام که.....


+نوشته شده در پنجشنبه 23 آذر 1391 ساعت11:34 ب.ظ توسط رویا | نظرات |